table

table3
ตารางเรียนดนตรีนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นตรงกับเวลาว่างของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ และทางโรงเรียนก็พยายามจะจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับเวลาที่นักเรียนสะดวก ที่สุด โดย วันเวลาที่โรงเรียนได้ทำการเปิดการเรียนการสอนนั้น มีดังนี้ครับ

วันอังคาร – วันศุกร์ : เปิดสอนตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์  : เปิดสอนตั้งแต่เวลา 9.30 – 18.00 น

ไม่หยุดวันนักขัตฤกษ์

นักเรียนสามารถมาติดต่อสอบถามวันเวลาที่ต้องการเรียนได้ที่ น้าอ้อ ทุกวัน โทรศัพท์ 053-328387  หรือจะส่ง e-mail มาสอบก็ได้ โดย click ที่ เมนูติดต่อเราได้เลย และทุกๆ 3 เดือน ทางโรงเรียนจะมีการจัดการแสดงของนักเรียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ โดยจะจัดออกมาในรูปแบบการแสดง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนความกล้าอีกด้วย

ทางโรงเรียนได้แบ่งการเรียนการสอน ออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และภาคความซาบซึ้งทางดนตรี และความรู้ทั่วไป ดังนี้

ภาคทฤษฎี

พื้นฐานการบันทึกตัวโน้ตใน ระบบสากล เครื่องหมายต่างๆ  ความเข้าใจเรื่องบันไดเสียง  คู่เสียง คอร์ด และทางคอร์ด  การสร้างทำนอง   ส่วนกระบวนการประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสานนั้นแยกสอนในวิชาเฉพาะ

ภาคปฏิบัติ  

เทคนิคของแต่ละเครื่องดนตรี  ความถูกต้องในการจับเครื่องดนตรีและการวางนิ้ว  การนับจังหวะ  อัตราจังหวะ  การไล่บันไดเสียง  การฝึกทักษะมือซ้ายและขวา  การควบคุมเสียงหนักเบา  การเล่นทำนอง  การตกแต่งดัดแปลงทำนอง  การเล่นทำนองหลักและทำนองประกอบ  การเล่นประกอบ (accompaniment)  การด้นทำนอง (improvisation) หรือการใช้คีตปฏิภาณ   การอ่านโน้ต  คอร์ด และการอ่านจังหวะ  การเล่นร่วมกับผู้อื่นหรือเล่นเป็นวง  จังหวะในสไตล์ต่างๆ  การเล่นทำนองด้วยความจำ  และด้วยการอ่านโน้ต

table2

ภาคโสตทักษะและการอ่านโน้ตปากเปล่า

การจำแนกเสียงจากการฟัง เช่น ทำนอง บันไดเสียง คู่เสียง คอร์ด และทางเดินคอร์ด  การอ่านโน้ตปากเปล่าและการอ่านจังหวะ  การจำแนกเสียงและพื้นผิวของดนตรีในแนวต่างๆ  และชนิดของเครื่องดนตรี จากการฟัง   การฟังเพื่อรู้จักและเข้าใจดนตรีต่างๆ ในโลก

ภาคความซาบซึ้งทางดนตรีและความรู้ทั่วไป

ความเข้าใจถึงส่วนลึกของดนตรีที่เล่น  การวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ของเพลง เช่น คีย์  ทำนอง  คอร์ด  การแบ่งท่อนต่างๆ ของเพลง   ประวัติและที่มาของสไตล์เพลง  ประวัติของผู้ประพันธ์เพลงที่สำคัญของโลก  ยุคต่างๆ ของดนตรี   รู้จักกับชนิดของเครื่องดนตรี  ชนิดของการประสมวง

table1

วิชาที่โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนเป็นปกติ

– ขับร้องและประสานเสียง

– กีต้าร์

– ไวโอลิน

– เบส

– เปียโน

– กลองชุด

– แซกโซโฟน

– คลาริเน็ต

– ฟลุ๊ต

– ทฤษฎีดนตรีและการประพันธ์

– การเรียบเรียงเสียงประสาน

– โสตทักษะ

– ดนตรีสำหรับเด็ก

– เตรียมเอนทรานซ์ดนตรี

วิชาเปิดสอนระยะสั้น

1. โสตทักษะ และการอ่านโน้ตปากเปล่า
2. วิชาทฤษฏีเพื่อเตรียมเอนทรานซ์ในระดับอุดมศึกษา
3. วิชาปฏิบัติดนตรีเพื่อเตรียมเอนทรานซ์ในระดับอุดมศึกษา

สำหรับผู้ที่เตรียมตัวเอนทรานซ์ดนตรี  เรียนเป็นกลุ่มไม่เกิน 7 คน  เรียนทุกวันอาทิตย์  เวลา 15.00-17.00 น.